Ondersteuningsplan

Binnen het samenwerkingsverband primair onderwijs Friesland maken de schoolbesturen met elkaar afspraken over de manier waarop ze passend onderwijs organiseren voor iedere basisschoolleerling in Friesland. Deze afspraken worden vastgelegd in het ondersteuningsplan. Het ondersteuningsplan is een wettelijk verplicht document dat minimaal eens in de vier jaar wordt vastgesteld. 

In het ondersteuningsplan staat onder andere:

De links naar het ondersteuningsplan

Projectplan inclusiever onderwijs

Handboek Basisondersteuning SWV Friesland

Ondersteuningsplan 2022-2026